JÓGA A STRAVA


To, co vám řeknu o výživě, je mimořádně závažné a známo nemnohým lidem dokonce i mezi těmi nejvzdělanějšími a duchovně nejrozvinutějšími. Zpočátku se vám to ovšem nebude zdát tak zajímavé, ale když mi budete naslouchat a obzvláště když budete tyto skutečnosti používat v praxi, uznáte, že mohou obohatit a přetvořit vaši existenci a dodat mu na kráse.
    Představte si, že v důsledku nějakých okolností jste na několik dní připraveni o jídlo: jste tak oslabeni, že nemůžete ani chodit, ani se hýbat. Dokonce, pokud jste obzvláště vzdělaní nebo bohatí, tak všechny vaše znalosti a bohatství nemají žádnou cenu vedle toho, kdyby vám někdo přinesl kousek chleba nebo ovoce. Již s prvním soustem se cítíte jako by navráceni k životu. Není to zázrak? Toto jediné sousto uvedlo do činnosti tolik mechanismů a sil, že nestačí celý život, abychom je vypočítali.
    Zamysleli jste se někdy nad tím, jakou moc mají prvky obsažené v jídle, a nad tím, že pro obnovu sil jídlo bude vždy více efektivní, než vaše myšlenky, vaše city, vaše vůle?….. Tato strava, které přikládáte význam pouze na instinktivní, a ne na intelektuální, vědomé úrovni, vám může vrátit energii a zdraví. Díky ní můžete dále existovat, mluvit, cítit a přemýšlet.
    Ve svých pracích učitelé přikládali ohromný význam zkoumání v oblasti výživy. Zjistili, že potrava, připravená v božských laboratořích s nevyslovitelnou moudrostí, obsahuje zázračné prvky, které jsou schopné udržovat nebo obnovovat nejenom fyzické, ale i psychické zdraví, a přinášet ta největší zjevení a poznání. Abychom však mohli využívat tyto prvky, je třeba znát některé podmínky.
    Nemůžeme ovšem neuznat, že pro celý svět má otázka výživy prvořadý význam. Všichni se snaží vyřešit tento problém ze všeho nejdříve, každý den na tom pracují a dokonce o to bojují – kolik válek a revolucí nemělo jinou příčinu! Jenže takovýto vztah k potravě je jenom instinktem, který mají jak lidé, tak zvířata; lidé ještě nepoznali duchovní význam přijímání potravy a neumějí jíst. Pozorujte je během jídla: polykají jídlo mechanicky, nevědomky, polykají, aniž by žvýkali, v jejich hlavách a srdcích se honí chaotické myšlenky a pocity, a často se dokonce hádají během jídla. Takovým způsobem narušují fungování svého organizmu: ani jeden proces neprobíhá správně – ani zažívání, ani sekrece, ani vylučování toxinů.
    Tisíce lidí jsou nemocny, aniž by věděly, že jejich neduhy pocházejí ze způsobu výživy. Stačí se jen podívat, co se děje v rodinách: než nastane čas jídla, lidé se nemají co říci, každý se věnuje svým věcem – někdo si čte, jiný poslouchá rádio nebo něco kutí, ale jakmile si lidé sednou za stůl, všichni hned objeví témata k rozhovoru a dokonce k vysvětlování vztahů – mluví, dohadují se, hádají se. Po takovémto stolování je třeba si jít odpočinout, nebo se dokonce na chvíli oddat spánku, protože je pociťována ospalost a tíže, a ti, kdo musí pracovat, to dělají bez požitku a entuziasmu. Současně ti, kdo jedli správně, se cítí lehce a pohodlně.
     Zeptáte se: „ No a jak se tedy má jíst?“ Řeknu vám, jak chápe výživu člověk znalý. Aby získal prvky, připravené v laboratořích přírody, musí se obklopit optimálními podmínkami. Člověk znalý začíná tím, že se koncentruje a spojuje se s Stvořitelem, a samozřejmě se nepouští do debat – jí v tichosti.
    Není třeba se dívat na mlčení během jídla výhradně jako na klášterní zvyk, protože Mudrc, Zasvěcený také jí mlčky. I když si klade do úst první porci jídla, snaží se ji žvýkat vědomě, co možná nejdéle a až do té doby, kdy sama zmizí z úst a on nemusí nic polykat. Stav, v jakém se začíná přijímání potravy, je mimořádně důležitý. Proto je třeba se připravit na to, abychom k jídlu přistoupili v nejlepší náladě, protože právě první sousto uvádí do činnosti celé vnitřní soukolí. Nikdy nezapomínejte, že nejdůležitějším momentem každé činnosti je jeho počátek, protože právě ten dává signál k uvolnění sil, a tyto síly se nikdy nezastavují na půlcesty a jdou až do konce. Jestliže začnete ve stavu harmonie, tak potom všechno další bude probíhat harmonicky.
    Je třeba jíst pomalu a dobře žvýkat, protože je to prospěšné pro trávení, ale také z jiného důvodu: jsou to především ústa, která první dostávají potravu, a jsou nejduchovnější, a v důsledku toho i nejdůležitější laboratoří. Z jemnějšího hlediska ústa mají roli skutečného „žaludku“ ústy se přijímají éterické částečky potravy, nejjemnější a nejmocnější energie, a do žaludku se potom posouvají hrubší látky.
    V ústech se nacházejí vysoce dokonalé aparáty: na jazyku a pod jazykem jsou žlázy, které jsou určeny k zachycování éterických částeček potravy. Kolikrát jste zažili tuto zkušenost! Když máte hlad a jste téměř bez života, začínáte jíst….Hned od prvních soust, ještě dříve, než by potrava mohla být strávena, se cítíte oživěni a posíleni. Jak to mohlo proběhnout tak rychle? Díky ústům již organizmus vstřebal energie, éterické prvky, které se máme snažit získávat z potravy. Ovoce se například skládá z pevných, tekutých, plynných a éterických látek.
    Lidé dobře znají vše o pevných a tekutých látkách. Vůně, které se již vztahují k jemnější, vzdušné sféře, zajímají jen málokoho. Co se týče éteru, se kterým je spojeno zbarvení ovoce a především jeho život, tak jeho existence se absolutně ignoruje, ačkoli éter je nanejvýše důležitý, protože díky především éterickým částicím potravy člověk vyživuje svá jemná těla.
    Protože člověk nemá pouze fyzické tělo, ale i další, jemnější těla, schránky psychických a duchovních funkcí (éterické, astrální, mentální, kauzální, vesmírné a božské), problém pro něj spočívá především v tom, že by měl vědět, jak živit tato jemná těla, která z důvodu jeho nevědomosti často zůstávají bez potravy. Člověk přibližně ví, co má dělat se svým fyzickým tělem (říkám přibližně, protože většina lidí jí maso, což je škodlivé pro jejich fyzické i psychické zdraví), ale neumí živit svá další těla: éterické (neboli životní) tělo, astrální tělo (příbytek pocitů a emocí), mentální tělo (příbytek intelektu) a ještě v menší míře další vyšší těla.
    Již jsem říkal, že je třeba dobře žvýkat, ale to platí v zásadě především pro fyzické tělo. Pro éterické tělo je třeba přidat dýchání. Tak jak vzduch rozhoří plamen – víte, že do ohně je třeba foukat, aby se rozhořel – tak hluboké dýchání během jídla napomáhá lepšímu spalování potravy. Trávení, právě tak jako dýchání a myšlení – to jsou procesy spalování, které se liší jen teplotou a čistotou látek. Takže během jídla se někdy musíme zastavit a zhluboka dýchat, aby toto spalování umožnilo éterickému tělu odebírat z potravy ty nejjemnější částečky. Tak projevujete zájem o nejlepší rozvoj éterického těla – nositele životaschopnosti, paměti a citlivosti.
    Astrální tělo se vyživuje pocity, emocemi, tedy prvky, které se skládají z ještě jemnější látky, než jsou éterické částice. Když se pozastavíme na několik okamžiků nad jídlem s láskou, připravujete své astrální tělo k tomu, aby z něj přijalo ještě cennější částečky, než jsou éterické prvky. Když astrální tělo tyto prvky vstřebává, objevuje se u něj možnost probudit city vyššího řádu: lásku k celému světu, pocit štěstí, klidu a harmonie s Přírodou.
    Lidé naneštěstí stále více a více ztrácejí tento pocit: již necítí tuto ochranu, tuto péči, tuto lásku a přátelství k předmětům, stromům, horám, hvězdám; lidé jsou znepokojeni, žijí v napětí, a dokonce když jsou doma nebo i ve spánku je neopouští pocit jakéhosi ohrožení. Tento dojem je subjektivní, protože ve skutečnosti je nikdo neohrožuje, ale v jejich nitru se něco rozbilo a lidé se necítí být chráněni Matkou – Přírodou, protože jejich astrální tělo nedostalo svou potravu.
    Živte své astrální tělo a pocítíte nepopsatelně blažený stav, který vás povede k velkodušnosti, přízni a náklonnosti. Pokud budete muset řešit důležité problémy, dokážete projevit šíři, pochopení a dokážete přistoupit na ústupky.
    K tomu, aby poskytl pokrm svému mentálnímu tělu, člověk znalý se na jídlo koncentruje a dokonce zavírá oči, aby se lépe soustředil. Protože potrava je pro něj projevem Božství, snaží se ji poznat ve všech jejích aspektech: odkud pochází, co obsahuje, jaké má vlastnosti, jakou má podstatu a jaké bytosti se jí zabývají, protože s každým stromem, s každou rostlinou pracují neviditelné bytosti. Člověk znalý je ponořen v tyto úvahy a přijímá z potravy prvky vyšší, než byly prvky astrální roviny. Tímto způsobem se mu otevírá jasnost a hluboké proniknutí v podstatu života a světa. Po přijetí potravy v takovýchto podmínkách potom vstane od stolu s natolik projasněným rozumem, že jeho mysl se může okamžitě pustit do té nejvážnější práce.
    Většina lidí se domnívá, že stačí číst, učit se a přemýšlet, aby byly rozvíjeny rozumové schopnosti. Ne, učení a přemýšlení – to je nezbytná činnost, ale není dostatečná; při jídle se musí také živit mentální tělo, aby bylo pevné a schopné zvládat dlouhodobou zátěž. Je třeba si dobře ujasnit, že astrální a mentální těla, z nichž to první je oporou citů a druhé je oporou mysli, potřebují speciální potravu, aby si člověk mohl svobodně brát na sebe úkoly v emocionální a intelektuální sféře.

Vedle éterického, astrálního a mentálního těla má člověk ještě další, duchovnější těla: kauzální, vesmírné a božské, která jsou středem rozumu, duše a ducha a které je také nutno živit. Dosáhnete toho, když se necháte ovládnout pocitem vděčnosti ke Stvořiteli. Tento pocit vděčnosti, který lidé stále více ztrácejí, před vámi otevře nebeské dveře a vy dostanete to největší blahoslavenství. V tento moment se před vámi vše otevře a vy budete vidět, cítit a žít! Vděčnost má schopnost přetvořit hrubou matérii ve světlo a radost a to je třeba se naučit používat.
    Naučíte-li se živit vaše tři vyšší těla, potom jemné částečky, které takto získáte, se rozšíří všude: do mozku, do solárního plexu, do všech orgánů. Začnete jasně chápat, že máte jiné potřeby, jiné radosti vyššího řádu, a otevřou se před vámi ty největší možnosti.
    Když ukončíte jídlo, hned nevstávejte, abyste se pustili do práce nebo do diskuse. Neměli byste se ani usadit na hodinu nebo dvě do křesla nebo na gauč. Jestliže si lehnete, abyste si takzvaně odpočinuli, ve skutečnosti to není odpočinek, protože těžknete a váš organizmus leniví. Když skončíte jídlo, zůstaňte chvíli v klidném stavu, zhluboka dýchejte, čímž budete napomáhat lepšímu rozdělení energií v organizmu; pak se pocítíte tak dobře, že budete moci dělat jakoukoli práci.
    Nestačí jenom začít dobře přijímat potravu, je třeba jídlo co možná nejlépe zakončit, aby byl celkově dán dobrý impulz k různým věcem, které nás čekají. Nikdy nezapomínejte na to, že každá činnost má svůj začátek, a dobrý začátek- to je hlavní věc.

Aivanhov, Omraam Mikhael: Jóga strava (Výňatek)